تبلیغات
سرای مسلمانان سرای رضاست (علیه السلام)

سرای مسلمانان سرای رضاست (علیه السلام)
کشکول اینترنتی
قالب وبلاگ
نمودار کلی بحث :


-مقدمه در مورد بحث.{1}.

 

-قسمت اول بحث- مربوط است به کسانی که قایل به تحریف قران هستند{2}.    

 

-قسمت دوم بحث -افترای تحریف قران به شیعه.{3}.

 

-قسمت سوم بحث -تحریف در لغت و در اصطلاح .{4}.

 

-قسمت چهارم بحث-اقسام تحریف .{5}.

 

-قسمت پنجم بحث-دلایل اخباریون شیعه به تحریف وردیه ی ان .{6}

 

-قسمت ششم بحث - ادله ی عدم تحریف قران.{7}.


مقدمه:

بی شک مساله ی وهابیت شکاف عمیقی را در جامعه ی اسلامی به ویژه شیعه و سنی که در طول تاریخ دستخوش مساله ی دیرین خلافت بوده اند ایجاد نموده اکه قطعا به جهت زیر  پاگذاشتن کلام وحی که می فرماید (و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله )بوده است.

ترویج فرهنگ ناب محمدی در طول تاریخ دچار کج اندیشی ها یی بوده است که نمونه ی امروزی ان را می توان در ایین وهابیت نظاره گر بود که همه ی مسلمانان را از دین خارج میدانند و فقط خود را مسلمان میداننداز این رو رشد وگسترش فرقه گرایی و استمرار ان شماری از دانشمندان را به چاره اندیشی فرا خواند و این حقیقت را برای ان ها روشن نمود که باید از یک سو عوامل بد بینی و جدایی مسلمانان از یکدیگر را نابود سازند و از سوی دیگر با کند و کاو بیشتر در منا بع اصیل اسلامی در شناخت ارزش های اصیل دین بکوشند بدیهی است که این هر دو گام می توانست ثمرات سودمندی رادر پی داشته باشد و امت اسلامی را در صفوف به هم فشرده به مقابله با اسلام ستیزان و بد خواهان فرا خواند .

اما افسوس که این تلاش نا فرجام ماند وبد خواهان {اهل تسنن}به جای هم کاری و هم یاری بانگ تفرقه سر داده و هم گام با وها بیت به نفی و طرد مسلمانان و گسترش فرقه بر خواستند و به کمک صیهونیست و غرب دامن به لکه ی ننگ دیگری به نام تحریف قران زده و غو غای جدیدی را برپا نموده اند.از این رو به جهت برگرداندن شر انها به خودشان مجملا مطالب مشکل جدایی را ذکر می کنیم.

 

قسمت اول بحث :

       

به طور کلی دو گروه به صورت عمده بر این مساله دامن میزنند که عبارتند از :

1-مسیحیان و یهودیان : این دسته چون تورات و انجیل های خود را تحریف شده می بینند لذا نتوانسته اند مساله ی تحریف ناپذیری قران را برای خود  حل کنند لذا دامن به این مسائل زده اند که در جواب انها چنانچه حضرت ایت الله جوادی در یکی از مباحث تفسیری خود بیان نمودنند ان است که همانطور که از کتب روایی ما و کتب انها هم بر می اید خداوند حفاظت قران را خود بر عهده گرفته ولی حفاظت از سایر کتب اسمانی را به خود مردم واگذار نموده است {البته به قول مرحوم امام این ها مقصودشان از طرح این مسائل گمراه ساختن شما است نه این که به عنوان حل یک مسئله ی علمی به ان دامن بزنند.}.

2-فرقه هایی از مسلمانان که برخی با اهداف از پیش تعیین شده و برخی نیز از روی فهم نا درست دست به طرح این مساله زده اندکه ضمن بحث توضیح داده خواهد شد.

 

قسمت دوم بحث:

 

از میان علمای اهل سنت افراد بیشماری مانند رافعی-علی بن حزم-والوسی و تعداد بیشماری دیگر این مساله ی ننگین را به شیعیان نسبت داده اند وحال ان که پایه گذار این امر خود انها هستند به نمونه های زیر دقت کنید:

1-سیوطی در درالمنثور جلد پنجم صفحه ی179از رواة متعددی از ابی بن کعب نقل می کند که گفته است (سوره ی احزاب معادل سوره ی بقره بلکه بیشتر  از ان بوده است).

2-باز خود سیوطی درجلد 3 از در المنثور صفحه ی 208از حذیقة بنیمان نقل می کند که گفته است (تلاوت نمی کنید از سوره ی توبه مگر یک چهارم انچه را که ما تلاوت مینمودیم )

3-سیوطی در الاتقان جلد 1 صفحه ی 70 از طبرانی از عمر بن خطاب نقل می کند که (قران یک میلیونو 27 هزار کلمه داشت که فعلا یک سوم ان هم وجود ندارد).

4-در سنن ابن ماجه جلد 1 صفحه ی 625 از عایشه نقل می کند که گفته است(ایه ی سنگسار و شیر دادن به شخص کبیر ده مرتبه نازل شد و این دو ایه بر روی بر گی زیر تخت من بود که پس از رحلت پیامبراز ان غافل بودیم که بز خانگی امده بود وان را خورده بود).

5-از طرق متعددی در البیان صفحه ی 223 نقل می کند که در قران دو سوره با نامهای خلع و حفد بوده است که حذف شده اند-که سیوطی در الاتقان جلد1 صفحه ی 65 مقداری ازمتن ان را نقل می کند که به شرح زیر میباشد{اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعی و نحفد نرجو رحمتک و نخشی نقمتک ان عذابک بالکافرین ملحق}.

 

وجالب این که به این مقدار بسنده نکرده و می گویند اینها ایاتی هستند که حکمشان باقی و تلاوت ان ها نسخ شده است در حالی که ما در اسلام نسخ حکم داریم ولی چیزی با نام نسخ تلاوت نداریمچرا که این مسله جدای از بی پایه و اساس بودنش ایجاد اشکال می کند به عنوان نمونه :

1-نسبت کلام به متکلم قابل زوال نیست تا چه برسد که ان متکلم خداوند بوده باشد.

 2-ایات قرانی خود معجزه هستند حال حذف شدنشان ایا علتی غیر از نسخ انها خواهد داشت.

3-یکی از اساتید تفسیر خود اهل سنت می گوید :(این حرف معقول نیست چرا که عدم فایده داشتن بر ان مترتب است که با شارع حکیم سازگاری ندارد).

پس مشخص شد که انها خود قایل به این مساله اند و به اجماع علمای شیعه این امر مردودی است هرچند گروه کو چکی از شیعیان با نام اخباریون  قایلند که ایاتی از قران در مورد ولایت حضرت امیر بوده است که حذف شده است اما این دسته تحریف را فقط در حذف شدن دو سه ایه میدانندنه حذف شدن دو سوم قرانی که اهل تسنن قایلند و جالب است بدانید که این بی سواد ها دعای قنوت پیامبر ونصایح پیامبر را به خیال خود قران به حساب اورده و بعدا در قران پی ان می گشتند و چون نمی یافتند می گفتند از قران حذف شده است.   

 

قسمت سوم بحث:

 

دراین بخش به اجمال به معنای لغوی و اصطلاحی تحریف می پردازیم لذا میبایست گفت:تحرف در لغت به گفته ی راغب در مفردات به معنای کنار گذاشتن چیزی بوده و در اصطلاح نیزچنانچه صاحب لسان العرب ذکر نموده به معنای ایجاد تغییر و دگر گونی در یک شی به صورتی که هیچ گونه شباهتی به شکل و شمایل گذشته ی خود نداشته باشدو مسلم است که معنای اصطلاحی فعلا مورد بحث ما نبوده و انچه که بر سر ان در مبحث تحریف قران کریم به دست زده اند معنای لغوی تحریف است.

 

قسمت چهارم: 

 

به طور کلی تحریف را میتوان به پنج قسم کلی تقسیم نمود که عبارتند از :

1-تحریف در الفاظ : به این معنا است که در قران کلمه ای به کلمه ی دیگری تبدیل شده باشد که این نوع از تحریف به اجماع علمای شیعه و سنی در مورد قران راه ندارد و فقط ابن مسعودقایل به این شده است که می توان در قران از کلمات مترادف استفاده نمود.

2-تحریف در معنا : به این معنا که الفاظ را طبق میل خود تفسیر نموده ویا احیانا بدون دلیل بر یک عده از افرادتطبیق داد که این نوع از تحریف از زمان پیامبر تا کنون ادامه داشته است لذا خود قران خطاب به یهود می گوید(وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوهو هم یعلمون).

3-تحریف موضعی : به این معنا که قران امروزی از نظر ترتیب سوره ها منظم نیست که وجود این نوع از تحریف در ایات قران به اتفاق تمامی علمای اسلام اعم از شیعه و سنی انکار نا پذیر است چرا که دلایل بی شماری مبنی بر وجود این نوع از تحریف در قران وجود دارد از جمله ان که پیامبر ابتدا در مکه بودند و بعد به مکه رفتند که طبق این برنامه سوره های مکی می بایست مقدم بر سوره های مدنی باشند درحالی که میبینیم  در قران های امروزی این گونه  نمیباشدلذا قرانی که حضرت امیر تنظیم نمودند در ان قران فقط ترتیب ها شان نزولها بیان شده بود نه ان که قران تحریف شده باشد حضرت امیر تحاریف ان را ذکر نموده باشند.

4-تحریف در زیاده: به این معنا که کلامی بر قران افزوده شده باشد که به وجود چنین تحریفی در قران کریم هیچ یک از شیعیان قایل نبوده و فقط ابن مسعود از اهل تسنن قایل به زیادت  در قران بوده و می گوید دو سوره ی ناس و فلق بعد از زمان پیامبر رویت شدند.

5-تحریف در نقصان : به این معنا که شی ای از قران حذف شده باشدکه همین نوع از تحریف است که به دروغ به شیعه نسبت میدهند و همانطور که سابقا بیان شد خود انها در این امر پیش قدم هستند.

 

قسمت پنجم بحث :

 

دسته ی کوچکی از شیعیان با نام اخباریون چنانچه از نامشان نیز بر می اید برای اثبات نظر خود راجع به تحریف قران به پارهای از روایات استناد کرده اند که ازجمله ی انها می توان به دو روایت زیر اشاره کرد :

1-اصول کافی جلد 1 صفحه ی 228 و در حدیث اول نقل می کند که امام باقر فرمودند:(ما ادعی احد من الناس انه جمع القران کله کما انزل الا کذاب و حفظه کما نزله الله تعالی الا علی بن ابی طالب و الایمةمن بعده).

2-در کافی جلد 2 ودر صفحه ی 633 اینگونه امده است (عن سالم بن سلمة قال <قرآ رجل علی ابی عبدالله و انا استمع حروفا من القران لیس علی ما یقروها الناس فقال ابو عبد الله کف عن هذا القرایة إقرأ کما یقرأ الناس حتی یقوم القایم.>.).

که در جواب از این گروه می بایست گفت که :

اولا در مورد روایت دوم میباست گفت که راجع به اختلاف در قرایت است نه در مورد تحریف قران.

وثانیادر مورد روایت اول نیز می بایست گفت که جدا ی از ضعف سند روایت در روایت به کما انزل تعبیر شده است که می فهماند قران فعلی همان قرانی است که سابقا نازل شده بود لیکن فقط در ترتیب سوره ها به هم ریخته است که مورد قبول اجماع شیعیان بود.

وثالثا به طور کلی اگر ایاتی در مورد حضرت امیر نازل شده بود چرا خود حضرت به انها استدلال ننمودند.

 

قسمت ششم بحث :

 

دلایل عدم تحریف قران بسیار بی شمار هستند که ما از باب نمونه 5عدد از انها را بیان می کنیم:

1-خود خداوند حافظ قران است چنانچه در ایه ی 9 از سوره ی حجر امده است(إنا نحن نزلنا الذکروإنا لهلحافظون)که مراد از حفاظت در این جا این نیست که نگذارد کاغذ قران بسوزد و یا  این که حافظان قران نمیرند بلکه مراد ان است که بلکه چنانچه در شان نزول ایه ذکر شده پیامبر خوف داشتند که قران نیز مانند تورات و انجیل تحریف بشود که این ایه نازل شد و طبق ان چه که مفسرین ذکر کرده اند به این معنا است که در حینی که قران بر پیامبر نازل میشود توسط شیاطین مورد تحریف قرار نخواهد گرفت .

2-در دین تشیع واجب است که بعد از سوره ی حمد یک سوره ی کامل خوانده شود که اگر قران تحریف شده بود می بایست معین کنند کدام سوره ها کامل هستند و الا وجوب قرایت کامل بی معنا خواهد شد .

3-در نماز ایات فقها می گویند باید یک سوره ی کامل قرایت بشود و می توان ان را به 5 قسمت تقسیم نمود حال اگر قران تحریف شده بود از کجا باید می فهمیدیم سوره هایی را که به 5 قسمت تقسیم نموده ایم تحریف نشده اندک

4-در دین تشیع ما می گوییم طبق روایات اگر صحت روایتی بر شما مشتبه شد ان را به قران عرضه کنید اگر مطابق بود عمل کنید و الا رها کنید حال اگر قران تحریف شده بود چگونه چنین مساله ای امکان پذیر می شود.

5-در علت تحریف سه علت به ذهن مرسد که با بطلان تمامی انها مطلوب ما ثابت میشود و عبارتند از :

احتمال اول -تحربف قران عمدی نبوده بلکه چون قران پراکنده بود در هنگام جمع اوری ان در زمان عثمان دسترسی به انها نبوده فلذا مقداری از قران دچار نابودی شده است .

که این احتمال واضح البطلان است چرا که پیامبر صد ها تن را مشغول به حفظ و نگارش ان کرده بود و این جریان 23 سال ادامه داشت لذا احتمال مذکور بی معنی خواهد بود.

احتمال دوم- تحریف قران عمدی و بدون غرض بوده است.

که این احتمال نیز باطل استزیرا اولا موقعیت ان زمان به گونه ای نبود که بخواهند دست به این کار بزنند و ثانیا وجود خیل عظیم وبی شمار صحابی اجازه ی چنین کاری را نمی داد.

احتمال سوم- به جهت اغراض سیاسیه مقداری از قران حذف گردیده باشد.

که این احتمال نیز باطل است چرا که اولا حضرت فاطمه برای احتجاج به حق امیر المومنین قیام کردند ولی ایاتی مبنی بر ولایت که حذف شده باشند را بیان نکرد و در ثانی سکوت علی علیه السلام خود دلیل بر صحت قران می باشد.    

 وسلام علی من اتبع الهدی

محقق : صالح احمدی
[ چهارشنبه 28 دی 1390 ] [ 04:08 ق.ظ ] [ محمد برقعی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

در این وبلاگ ما سعیمان بر این است که مطالب دینی مذهبی مثل تاریخ اسلام-قرآن-علوم اسلامی ووو برای شما عزیزان فراهم نماییم
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
سرای مسلمانان
كد لوگوی ما